Kevama Oy:n 50-vuotisjuhlan juhlapuhe

21.05.2015

Kevama Oy:n 50-vuotisjuhla 21.5.2015
Juhlapuhe, kansanedustaja ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossi
 
Arvoisat juhlavieraat, hyvät naiset ja herrat!
 
Kiitän lämpimästi kutsusta osallistua Kevama Oy:n 50-vuotisjuhlaan. Arvostan suuresti kevamalaisten tekemää työtä ja historiaa, joten juhlapuhe on kunnia-asia.
 
Suomi elää vaikeita vuosiaan. Meitä koettelee yhtä aikaa useat eri ongelmat ja rakennemuutokset. Viimeisimpänä muistutuksena heikosta tilanteesta oli Euroopan Komission huomautukset vakaus- ja kasvusopimuksen kriteerien rikkomisesta ja vaateet tilanteen korjaamisesta.
 
Tilannekuvan synkeyttä voi avata joillakin luvuilla. Maamme talous kyntää taantumassa jo neljättä vuotta. Kreikkaa lukuun ottamatta kaikki muut Euroopan maat ovat jo päässeet talouskasvun tielle. Emme ole vieläkään yltäneet vuonna 2008 alkanutta finanssikriisiä edeltäneelle tasolle - bruttokansantuote on runsaat 5 prosenttia pienempi kuin tuolloin. Vientimme on supistunut tuosta ajasta noin viidenneksen.
 
Työvoimatutkimuksen mukaan maaliskuussa työttömiä oli 272 000 ja työttömyysaste oli 10,3 prosenttia. Työ- ja elinkeinotoimistojen tilastot ovat vielä murheellisempia. Helmikuussa oli 355 000 työtöntä työnhakijaa, joka on lähes 100 000 enemmän kuin neljä vuotta sitten. Luku on 2000-luvun heikoin. Nuorisotyöttömiä on noin 45 000 ja pitkäaikaistyöttömiä noin 103 000, jonka odotetaan vielä kasvavan ensi vuonna 119 000:een. Kun huomioidaan työllisyyspalveluiden ja muiden työvoimapoliittisten toimien piirissä olevat, on työtä vailla lähes puoli miljoonaa suomalaista.
 
Pitkään jatkunut taantuma, ennätystyöttömyys, negatiivinen vaihtotase ja vauhdilla velkaantuva julkinen talous luovat yhtälön, joka on vaikeasti ratkaistavissa. Vertailukohtaa voi hyvin hakea 1990-luvun lamaan. Julkisyhteisöjen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on jo ylittänyt 90-luvun tason ja ylittää tänä vuonna sata miljardia euroa. Tällä kertaa erona 90-lukuun on se, ettei näköpiirissä ole reipasta talouskasvua, joka nostaisi Suomen suosta. Päinvastoin, Suomen Pankki ennakoi pitkän aikavälin kasvunäkymien pysyvän vaivaisen yhden prosentin tasolla erittäin pitkään. Vaikka politiikkatoimin kasvua saataisiin kohennettua perusuralta, ei se ratkaise kokonaisuutta tai tuo nopeaa helpotusta.
 
1990-luvun oppeja on, että pitkittynyt taantuma ja työttömyys luo lisää rakenteellista työttömyyttä. Toisin sanoen, vaikka työttömyys lähtisi laskuun, tulee kasvanut pitkäaikaistyöttömyys pysymään korkealla tasolla. Vuonna 2013 rakennetyöttömiä oli reilu 170 000. Alle 30-vuotiaista nuorista pelkän peruskoulutuksen varassa työttöminä oli vajaat 20 000 sekä kokonaan koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella reilut 30 000.
 
Pitkäaikaissairaista tai vammaisista työelämän ulkopuolella on 200 000 henkilöä, joista 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa kykeneviä tekemään töitä.  Myös työkyvyttömyyseläkkeellä olevista noin 60 000 on työkykyistä ja -haluista. Työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaista 90 000:lla työllistymistä vaikeuttaa vamma tai sairaus. Vajaa viidesosa kaikista osatyökykyisistä oli alle 35-vuotiaita.
 
Hyvät naiset ja herrat!
 
Lukuja ja tilastoja meillä on paljon. Keskeinen viesti näistä tilastoista on, että meillä on valtava määrä suomalaisia työelämän ulkopuolella, jotka olisivat työkykyisiä ja -haluisia. Merkittävä tekijä pitkän aikavälin talouskasvun heikkenemisessä on työikäisen väestön määrän väheneminen, joka alkoi vuonna 2009 ja nopea supistuminen jatkunee vielä vajaat 10 vuotta.
 
Tähän puuttumiseksi on puhuttu pitkään jo kuluneen mantran tavoin työurien pidentämisestä. Huomio kiinnittyy yleensä työuran alku- ja loppupäähän. Opintoja pitäisi vauhdittaa, välivuosia vähentää ja eläkeikää korottaa. Nämä kaikki ovat sinänsä välttämättömiä toimia, mutta usein unohtuu työurien keskivaiheen kasvattaminen ja kehittäminen. Työikäiset osatyökykyiset, vammaiset, pitkäaikaissairaat ja pitkäaikaistyöttömät ovat merkittävä potentiaali työurien pidentämiseksi ja työvoiman tarjonnan lisäämiseksi.
 
Koko Suomen talouden kannalta nämä ryhmät täytyy nähdä isona mahdollisuutena osaratkaisuna Suomen talouden pelastamiseksi ja uuden kukoistuksen synnyttämiseksi. Tässä tilanteessa isänmaallamme ei pitäisi olla varaa yhdenkään työkykyisen menettämiseen - eikä varsinkaan yksilön itsensä ja inhimillisyyden kannalta. Siksi jokaisen osatyökykyisen, pitkäaikaissairaan, vammaisen tai pitkäaikaistyöttömän saaminen osaksi työtä tekevää väestöä on äärettömän arvokas teko. Erityisesti nuorten syrjäytyminen ja tarpeeton työkyvyttömyys on ehkäistävä.
 
Valmistuvassa olevassa hallitusohjelmassa merkittävä osa sopeutustarpeesta lasketaan paranevan talouden ja työllisyyden varaan. Yleisten talouteen ja työllistämisen edellytyksiin vaikuttavien keinojen lisäksi täsmäkeinoja voitaisiin hakea esimerkiksi paremmilla työllistymisen tukipalveluilla sekä TE-toimistojen palvelukyvyllä. Työnteon täytyy aina olla kannustavaa ja kannattavaa, joten sosiaaliturvan ja työnteon joustava yhteensovittaminen kannustinloukkujen purkamiseksi on tärkeä tavoite. Kaiken tämän ohella välityömarkkinoiden toimintaa tulee edelleen kehittää. Sillä on iso merkitys työkyvyn parantamisessa tavoitteena siirtyminen avoimille työmarkkinoille.
 
Ensimmäisen yrityksen kaatumisesta huolimatta meidän täytyy myös jatkaa ponnisteluja yhteiskuntasopimuksen aikaansaamiseksi. Suomen kilpailukyky on heikentynyt erityisesti vuoden 2007 jälkeen johtuen muun muassa palkkojen ja yksikkötyökustannusten noin 10 prosenttia kovemmasta noususta muuhun euroalueeseen nähden. Yhteiskuntasopimuksella tavoiteltiin viiden prosentin lisäystä tuottavuuteen ja siten Suomen kilpailukyvyn parantamista.  Tästä seuraisi parempaa talouskasvua ja lisää uusia työpaikkoja, joka myös vähentäisi menoleikkausten tarvetta eli julkisten palvelujen tason heikentämistä. Työmarkkinajärjestöillä on iso vastuu toimia kaikkien työikäisten puolesta työllisyyden maksimoimiseksi ja työelämän rakenteiden joustavoittamiseksi.
 
Hyvä juhlayleisö!
 
Kevama on toteuttanut ammattitaitoisesti ja laadukkaasti perustehtäväänsä työkuntoutusta jo 50 vuoden ajan. Kuntoutusta on tehty tuotannollisen työn avulla tuottavasti ja onnistuneesti. Se on sekä työkuntoutukseen osallistuneiden, Kuopion kaupungin, että koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta merkityksellinen ja arvokas teko.
 
Tarve tälle työlle ei ole vähenemässä. Maailma ja työelämän vaatimukset muuttuvat, mutta Kevaman perustehtävä ei katoa minnekään. Vuoden alusta voimaan astunut työvoimapoliittinen lakipaketti lisäsi kuntien vastuuta työllistämisestä. Tavoitteena muutoksella on monialaisen yhteispalvelumallin avulla estää työttömyyden pitkittymistä. Onnistumisella tässä tehtävässä on myös Kuopion kaupungin taloudelle iso merkitys, sillä nykyään kunnat rahoittavat osan yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta.
 
Yksilön kannalta on tärkeää, että julkiset työvoimapalvelut, Kela, sosiaali- ja terveyspalvelut, työpajat, valmennuspalvelut, elinkeinopalvelut ja kuntouttava työtoiminta pelaavat yhteen. Tämä edellyttää entistä suurempaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Kevamankin täytyy kehittyä vastaamaan muuttuneita tarpeita - ja näin varmasti myös tapahtuu osaavan henkilöstön toimesta.
 
Työ nähdään usein talouden ja toimeentulon näkökulmasta, kuten tässäkin puheessa on tarkastelukulmana ollut. Ei kuitenkaan sovi unohtaa työn muita yhtä tärkeitä merkityksiä. Työ tuo elämään sisältöä, haastaa, kasvattaa ja kehittää meitä. Työ on parhaimmillaan itsensä toteuttamista, joten sillä on iso itseisarvo. Siksi oikeus työhön tulee olla kaikilla.
 
Arvoisat juhlavieraat!
 
Kiitän lämpimästi kaikkia kevamalaisia 50 vuoden aikana tekemästänne arvokkaasta työstä. Mitä parhaimmat onnittelut upean virstanpylvään saavuttamisesta - 50 vuotta on kunnioitettava ikä myös yritykselle. Toivotan teille hienoa juhlailtaa muisteluiden, tulevaisuuden katsastamisen ja yhdessäolon merkeissä. Olkoot seuraavat 50 vuotta vähintään yhtä menestyksekkäät Kevamalle kuin tähän mennessä olleet - siis onnea ja menestystä tuleville vuosille!
 
11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä
17.10.2018Puhe eduskunnassa Kriisinhallintakeskuksen siirtoasiassa
28.09.2018Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle
26.09.2018ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöjen hankintaa on käsitelty eduskunnassa - esitykset eivät kuitenkaan edenneet
29.08.2018Liikenneturvallisuuspaketti tuo täsmäkorjauksia - budjetti ei paikkaa infran rahoitustarvetta
04.06.2018Markku Rossi ei asetu ehdolle eduskuntaan
23.05.2018Some-aikakauden infokratiaa
21.05.2018Puhe johtajaylilääkäri Jorma Penttisen eläkejuhlasymposiumissa
01.05.2018Aatteet ja arvot edellä - kansanedustaja Markku Rossi Keskustan vihreässä vapussa 2018
27.04.2018Markku Rossi kansallisen veteraanipäivän Kuopion kaupungin tervehdyksessä
12.04.2018Kansanedustaja Rossin kysymys Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä kyselytunnilla sisäministeri Mykkäselle
12.04.2018Vastine sisäministeri Mykkäselle: Kriisinhallintakeskuksen siirrolle ei perusteita
06.04.2018Kansanedustaja Markku Rossi: Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta on törkeä keskittämispäätös
28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan
24.01.2018Työ näkyy!
13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!
30.11.2017Veteraanien palvelut on turvattu
09.11.2017Keskustan Rossi paheksuu VM:n virvoitusjuomaverolinjaa
18.10.2017Keskustan kansanedustajat peräävät virvoitusjuomaveroon tolkkua
06.10.2017Keskustan Rossi esittää rahoitusta karjalan kielelle ja kulttuurille
04.10.2017Infra kärjessä
15.09.2017Markun uutiskirje: Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti
31.08.2017Rossi: Suomen Neurokeskus sai perustamisrahoituksen
19.07.2017Kymmenen faktaa Fimeasta
05.07.2017Kansanedustaja Markku Rossin puhe terrorismista Etyjin kokouksessa Minskissä
22.06.2017Markun uutiskirje: Sipilä johti hallituskriisin onnistuneesti
09.06.2017Markun uutiskirje: Kriisinhallintakeskuksen paikka on Kuopiossa - Postilaki turvaa postinjakelun koko maassa
08.06.2017Savo-Karjalan kansanedustajien kannanotto Kriisinhallintakeskuksesta
08.06.2017Kannanotto: Keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat: Kriisinhallintakeskus pidettävä Kuopiossa
24.05.2017Markun uutiskirje: Fimea ei ole kauppatavaraa
06.05.2017Kuopion Kuorma-autoilijat ry:n 70-vuotisjuhlan tervehdyspuhe
01.05.2017Markku Rossi Keskustan Vihreässä vapussa Kuopiossa ja Suonenjoella: Työllisyys on kärjessä
27.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Veteraanipäivän juhlassa
26.04.2017Markun uutiskirje: puoliväliriihessa sovittiin turvallisuudesta, työllisyydestä ja huolenpidosta
25.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Sotilaspoikien Perinnekilta ry 25-vuotisjuhlassa
13.04.2017Markun uutiskirje: Kiitos luottamuksesta - iloista pääsiäistä!
08.04.2017Markun uutiskirje: Nyt äänestämään!
30.03.2017Markun uutiskirje: ehdolla kuntavaaleissa - yhdessä eteenpäin!
29.03.2017Itä-Suomeen on saatava lisää korjauspanostusta
01.03.2017Tervetuloa Markun kahveille 6.3. klo 10-13 Keskustan piiritoimistolle!
17.02.2017Markku Rossi osallistuu avioliittolain äänestyksiin
06.02.2017Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossin avauspuheenvuoro Kuopion kaupunginvaltuustossa 2017
25.01.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdyspuhe maaseutugaala 2017
18.01.2017Fimea pysyköön yhä Kuopiossa
13.01.2017Kansanedustaja Markku Rossi sairaus- ja kuntoutuslomalle
21.12.2016Markun uutiskirje: Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!
14.12.2016Tukea savolaiselle kulttuurille
14.12.2016Eduskunta elvyttää
07.12.2016Kolumni: Suomi nousee vakaasti
05.12.2016Markun uutiskirje: Maaseudun postinjakelu turvataan, hiilenmusta politiikka loppuu
18.11.2016Puhe Kuopion kaupungin vuosipäivän 2016 vastaanotolla
07.11.2016Markku Rossi: Postin kanto turvataan myös maaseudulla
28.10.2016Markun uutiskirje 6/2016: Postilaki uudistuu ja väärää propagandaa
26.10.2016Rossin keskustelualoite: 10 senttiä lisää maitolitraan
24.10.2016Markku Rossin avauspuhe Kuopion Mielenterveyspäivillä
22.10.2016Kuopion kaupungin tervehdys Suomen Ladun liittokokoukseen
21.10.2016Keskustan Rossi: Doping on kitkettävä kansainvälisestä urheilusta
13.08.2016Maanpuolustusjuhlan juhlapuhe Suonenjoella Karjalan lennoston vala- ja vakuutustilaisuudessa
17.06.2016Tour de Sky kaupungin vastaanoton puhe
15.06.2016Kuopio tanssii ja soi 2016 avajaispuhe
08.06.2016Kolumni: Suomi nousee
27.05.2016Pelastusopiston valmistujaisjuhlan juhlapuhe
01.05.2016Markku Rossi vappuna: Suomen uudistamista on jatkettava
18.04.2016Valtionyhtiö mahdollistaisi isot työllistävät liikennehankkeet
06.04.2016Keskustan Rossi: Hallituksen infrapolitiikka on menestys
03.03.2016Markku Rossi 60 vuotta - Tervetuloa juhlimaan!
17.02.2016Fimea pysyy Kuopiossa
13.02.2016Markku Rossin puhe Suomen Sahayrittäjät ry:n 70-vuotisjuhlassa
05.02.2016Keskustan Rossi iloitsee Jännevirran sillan rahoituksesta
29.01.2016Markku Rossin puhe Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa
21.12.2015Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
10.12.2015Markun uutiskirje 14/2015: valtiovarainvaliokunnan budjettimietintö valmis - lisäyksiä 40 milj. euroa
06.12.2015Markku Rossin tervehdys Kuopion kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa
24.11.2015Ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelman selonteosta
20.11.2015Markun uutiskirje 13/2015: sote- ja aluehallintoratkaisu syntyi
23.10.2015Keskustan Rossilta kirjallinen kysymys 4H-yhdistysten valtionavun myöntämisperusteista
21.10.2015Väärin sammutettu
02.10.2015Markun uutiskirje 12/2015: Talouden sopeutusta ja kilpailukykyä
29.09.2015Sipilä johtaa Suomea
22.09.2015Puhe KYS:n Kaarisairaalan avajaisissa
10.09.2015Markun uutiskirje 11/2015: Talouden talvisota
06.07.2015Markku Rossin puhe Etyjin yleiskokouksessa: Uutta liennytystä
24.06.2015Opening Session: WHO European Healthy Cities Conference
18.06.2015Markun uutiskirje 10/2015 - Hyvää juhannusta!
27.05.2015Markku Rossin kannanotto: Teiden kunnostus alkaa!
21.05.2015Kevama Oy:n 50-vuotisjuhlan juhlapuhe
13.05.2015Puhe Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa
24.04.2015 19:00Markku Rossin kaupungin tervehdyspuhe Suomen ortodoksisen kirkkomuseon avajaisissa
23.04.2015Aleksi Eskelinen jatkaa kansanedustaja Markku Rossin avustajana

Näytä lisää »